info@pcdautomotive.com                                                         Tel. 0653 265536

 

                            Leveringsvoorwaarden PCD Automotive.

 

1.    Algemeen

Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen de verkoper slechts tegeng­eworpen worden indien en voorzover zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 2.   Offertes, orders

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper komt een overeenkomst tot stand.

De verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan de in de orderbevestiging genoemde levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper géén recht op ontbinding van de over­eenkomst en/of schadevergoeding.

 3.   Verhoging, belastingen, tarieven

Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper.
Prijzen die door druk of zetfouten op schrift of de PCD Automotive internetsite zijn geplaatst kunnen terstond aangepast worden zodra deze bekend worden. Verkoper houd zich het recht voor de bestelling aan te passen of te annuleren. Koper kan bij in dergelijke gevallen afzien van de koop.

 4.   Risico, levering

Het risico van de goederen gaat van de verkoper over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leverings­conditie, hetzij franco huis, f.o.b., f.a.s., c.i.f., c.a.f., of anders­zins. Deze leveringscondities stemmen overeen met de laatste editie van de "Incoterms" gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.

 5.   Emballage

Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- en leenemballage wordt slechts teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van de verkoper in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd.

 6.   Transportmiddelen

De koper zal al het transportmateriaal, dat door de verkoper ter beschikking is gesteld, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade tengevolge van vertraging voor de verkoper ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies, die de verkoper mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is de koper gehouden tot vergoeding van de door vertraging ontstane schade.

 7.   Betalingen, eigendomsvoorbehoud

Alle betalingen moeten contant dan wel binnen de op de fac­tuur aangegeven termijn worden gedaan, zonder enige aftrek of korting. Zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de koper jegens de verkoper van rechtswege in verzuim. Dit is eveneens het geval indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen sommatie, noch ingebrekestel­ling, vereist zijn.

Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan de verkoper een rente ver­schuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van de Nederlandse Bank per dag opeisbaar, en voorts, zodra de verkoper de vordering ter buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso uit handen geeft, een bedrag van 10% van de in te vorderen hoofdsom onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- of executiekosten.

Door de levering van de goederen gaat wel het risico, maar niet het eigendom der goederen op de koper over. De verkoper behoudt het eigendom totdat de koper aan alle verplichtingen, ook die welke uit deze voorwaarden of rekening-courant saldo voortvloeien, jegens de verkoper voldaan heeft.

 8.   Garanties

De verkoper garandeert slechts dat de goederen de op de factuur aangegeven kwaliteit zullen hebben.

De verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. de opslag, het vervoer, het gebruik of de toepassing van de goederen.

Alle door of namens de verkoper verstrekte informatie met be­trekking tot de eigenschappen, specificaties, toepassing, enz. van de producten is gebaseerd op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn. Verkoper kan hiervoor echter geen verant­woordelijkheid aanvaarden, noch voor het gedrag of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de betreffende pro­ducten, noch voor enige schade door of aan de betreffende producten toegebracht.

In dit opzicht is de koper gehouden de kwaliteit en alle andere eigenschappen van de producten te controleren.

De koper aanvaardt alle verantwoordelijkheid die aan het gebruik van de producten is verbonden.

De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige schending van het recht op een handelsmerk of octrooi of van enig ander recht dat het eigendom is van of beheert wordt door derden uit hoofde van vervaardiging, formulering, toepas­sing of verkoop van producten door koper.

 9.   Reclames

Onverminderd en met inachtneming van het onder 8 bepaalde, moet een klacht over niet behoorlijke levering schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht, binnen ten hoogste 8 dagen na aankomst der goederen op de overeengekomen be­stemmingsplaats.

De koper is gehouden de hem geleverde goederen te controleren alvorens deze te gebruiken. Ingebruikneming der goederen geldt als acceptatie.

Indien klachten van de koper gegrond worden bevonden, zal de verkoper naar zijn keuze óf de geleverde goederen kosteloos vervangen óf met de koper een schriftelijke regeling over een schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprake­lijkheid en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen.

10   Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht de levering van de goederen op te schorten dan wel de overeenkomst ge­heel of gedeeltelijk te annuleren. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de verkoper of van degene van wie de verkoper de te leveren goede­ren of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften welke de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werksta­king, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer, of van het vervoer met andere transport­middelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, bescha­digen of onklaar raken van vervoermiddelen.

De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij meedelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

11   Ontbinding

Ingeval van verzuim al onder 7 bedoeld, alsmede indien de koper enige verplichting uit die of een andere overeenkomst met de verkoper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de verkoper aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de koper ontlenen kan, het recht op schadevergoe­ding daaronder begrepen.

12   Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde in het geding, steeds bevoegd zijn,­ behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon.


 Geregistreerd KvK Enschede Nr. 08101015. Hoofdkantoor.  Zevenblad 86   7623 CJ Borne NL.